Ulotka PO WER 2016/2017

W załączeniu przedstawiamy ulotkę dotyczącą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Poradnik dobrych praktyk wizyt monitoringowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Poradnik dobrych praktyk wizyt monitoringowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ma być narzędziem wspierającym Instytucje Pośredniczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w prawidłowym przygotowaniu i wykonaniu wizyt...

Informacje dla osób zainteresowanych dotacjami unijnymi

Cykl ośmiu broszur zawiera podstawowe informacje o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Zostały opracowane przez pracowników Centralnego Punktu Informacyjnego sieci PIFE. Są one kompendium wiedzy...

Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020

Poradnik jest skierowany zarówno do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego...

Fundusze Europejskie na szkolenia i edukację dorosłych

Ulotka o Funduszach Europejskich wspierających osoby, które chcą skorzystać z różnych form dokształcania się.

Fundusze Europejskie na zatrudnienie i integrację społeczną

Ulotka o Funduszach Europejskich wspierających osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz te, które z różnych przyczyn są zagrożone wykluczeniem społecznym.

Fundusze Europejskie na mobilność i współpracę ponadnarodową

Ulotka o Funduszach Europejskich wspierających mobilność i współpracę ponadnarodową. Załączniki Fundusze Europejskie na...

Jak pisać o Funduszach Europejskich?

Poradnik jest adresowany do wszystkich, którzy w codziennej pracy podejmują wysiłek pisania o Funduszach Europejskich. Publikacja jest praktycznym zbiorem wskazówek, porad i technik ułatwiających pisanie, ale równocześnie – wspierających rozumienie.

Fundusze Europejskie w Polsce nr 38

Biuletyn informacyjny o Funduszach Europejskich - styczeń 2016 r.

Fundusze Europejskie bez barier - Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością

Broszura opisuje zasady dotyczące dostępności Funduszy Europejskich dla osób z niepełnosprawnościami. Załączniki ...

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi 2014-2020. Zapraszamy również do zapoznania się z wersją kontrastową i wersją w języku migowym. ...

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa - Pierwsza pomoc

Załączniki Ulotka_web.pdf

Poradnik Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych

Dokument zawiera porady, jak unikać błędów, które często pojawiają się podczas udzielania zamówień publicznych dotyczących projektów współfinansowanych z Europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Jego celem jest...

Fundusze Europejskie w Polsce nr 37

Biuletyn informacyjny - październik 2015 r. Załączniki Biuletyn_FE_w_Polsce_nr_37.pdf

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020

Jako beneficjent Funduszy Europejskich masz nie tylko obowiązki informacyjne, ale też możliwości skorzystania z rożnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi.  „Księga...

Podręcznik stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

Załączniki Podręcznik stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Dokument zawiera opis oraz wskazówki dla beneficjentów, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne, a także porady, które mogą być przydatne na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie. ...

Prosto o Konkursach Funduszy Europejskich - Poradnik Efektywnego Pisania

Stosowanie czytelnego i zrozumiałego  języka to w okresie 2014-2020 jeden z priorytetów w komunikacji z  potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami  Funduszy Europejskich.  Poradnik wskazuje, w jaki sposób można uprościć...

Instrukcja dotycząca realizacji Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Instrukcja dotycząca realizacji projektów pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) odnosi się do tych aspektów wdrażania PO WER w zakresie pomocy technicznej, które nie zostały uregulowane w Wytycznych w zakresie...